Om Umeå Kulturnatta och framtiden

Foto_Juhani_Rajala_700_9999_56När är Kulturnatta 2015?
Blir det nåt mer Kulturnatta?

Det har kommit många frågor till oss om Kulturnatta 2015, när blir det och vad händer och så vidare. Svaret på denna fråga är att vi vet inte i nuläget exakt vad som kommer att hända med Umeå Kulturnatta i framtiden och om Kulturnatta ska finnas kvar som fenomen och hur det i så fall ska se ut exakt. Så tyvärr kan vi inte i nuläget ge ett datum eller annan information om Kulturnatta 2015.

Däremot arbetar Visit Umeå på frågan då Umeå C, som hittills drivit Kulturnatta, nu ingår i Visit Umeå.

Vi vill också passa på att informera om att vi som arbetat med Kulturnatta nu formellt slutar våra tjänster inom Umeå C per den sista augusti. Huruvida vi kommer återses i framtida konstruktion är något vi (kanske) får återkomma kring.

Därför vill vi tacka för den tid som varit och för allas ert engagemang och stöd. Så tack alla besökare, arrangörer, kulturutövare, sponsorer och samarbetspartners som gjort Kulturnatta till en fantastisk årlig upplevelse utan dess like i Umeå!

Tack säger vi:
Niklas Carlsson – projektledare
Sandra Mattsson – samordnare
Julia Winnerstad – samordnare
Cristoffer Hellström – marknadsföring
Eddie Lee – sponsorer/bokning
med flera.

Vi hänvisar nu alla frågor om Kulturnatta 2015 till Visit Umeå tillsvidare och hoppas få återkomma i en möjlig framtid.

VÅRT RESULTAT!

Vi tänkte avsluta med att bjuda er på att visa allas våra gemensamma resultat med Umeå Kulturnatta! Vi har färsk statistik på hur utvecklingen i Kulturnatta sett ut under de 10 år vi har hållit på och vi tänkte dela med oss av hur eventet utvecklats med tiden tack vare alla engagerade och initiativfyllda besökrare, sponsorer, artister, arrangörer och andra medskapare/medverkande.

Vi börjar med det vi kallar “Kulturnatta-index”, en översikt över utvecklingen av ett antal nyckeltal genom åren. Vi kollar här på antal arrangörsengagemang per år, antal medverkande individer, antal unika arrangörer som deltar och antal programhändelser de producerar. Notera att då flera arrangörer kan gemensamt arrangera en händelse är antalet engagemang fler än antalet händelser vilket gör att vi ser på dessa separat, vilket är en indikator även på samarbete.
kulturnattaindex_nyckeltal

Detta hänger väldigt starkt samman med hur många “spelplatser” som dessa arrangörer samsas om för att göra plats för alla medverkande. Noterbart är att antalet platser som finns tillgängliga i Kulturnattas programutbud inte förändrats märkbart (2005 berodde piken på att väldigt många butiker i centrum var aktiva med varsin händelse).
Kurvan “Egna arr” har kanske en missvisande titel men det syftar på hur många arrangemang per år som Kulturnattas centrala arbetsgrupp varit med att arrangera. Den stora piken 2012 berodde på ett stort sponsorsamarbete som möjliggjorde att vi centralt kunde möjliggöra för fler medverkande (se även kurvorna ovan).

Om man vill filosofera lite kan det vara intressant att konstatera att “grundresursen” som finns i Umeå för varje Kulturnatta, vad grunden räcker till att möjliggöra, har en “nivå” men om mer medel tillförs (tex sponsorer) så möjliggör det för långt fler medverkande och får alltså en stark medskapande effekt i konceptet Kulturnatta.

antal spelplatser

En annan och kanske mer direkt uppfattning om just samarbete får vi om vi tittar närmare på just antal medverkande per händelse:
medverkande per händelse_samarbete
Här ser vi att trenden är att det är fler och fler individer involverade i varje kulturhändelse. Tidigare har vi sett att antalet unika artister likaså har ökat. Men samtidigt har antalet spelplatser minskat, vilket ju får som en naturlig följd att antingen minskar antalet artister och individer som får visa upp sig, eller så får man samsas om samma plats. I Kulturnatta har utvecklingen varit att mängden samarbeten ökar, kan vi utläsa som sammanfattning.

Antalet arrangörer är ju en slags indikator på hur stort medskapandet är. Dock säger vår statistik endast hur många arrangörsparter det är, inte hur många individer som är aktiva inom varje arrangörspart, vilket kan variera från en till tiotals och kanske mer.
arrangorsengagemang och unika arrangorer
Här ovan ser ni alltså antalet arrangörsengagemang jämfört med antalet unika arrangörsparter som deltar.

Då tänker ni säkert “men det beror ju på resurser också” och såklart har ni rätt i det antagandet. Det kan vi tydligt se när man lägger till ekonomiska faktorer. Som vi nämnt har vi haft en relativt jämn grundfinansiering år för år, med den mest tydliga skillnaden som inträdde 2010, då ett femårsavtal angående Kulturnatta fram till och med 2014 fattades med Umeå Kommun som grundgarant. Det innebar att vi för första gången i Kulturnattas historia kunde ha god framförhållning och veta att vi skulle återkomma i fem år framåt. Detta ledde till att både arrangörer som artister som besökare fick trygghet i att kunna planera långsiktigt och även att kunna “räkna med” Umeå Kulturnatta. Det ledde även till att vi fick ett starkare stöd från näringslivet/sponsorer som kunde tryggt stötta arrangemanget. Vi ser i statistiken intressant att det finns ett tydligt samband med att det finns en grundtrygghet som ges från kommunen och ägarna kopplat till utvecklingspotential, antal medverkande och möjligheten till så kallad “externfinansiering”. Den tar sig främst i uttryck av att många parter engagerar sig (värden/barters etc) snarare än direkt finansiering, däremot har båda jubileumsåren (5 och 10) varit bra för att attrahera sponsorer att investera.
pengar och varden fr sponsorer
NOTERA att detta diagram endast visar utvecklingen centralt, inte i Kulturnatta som helhet, där ju mängder av arrangörer har sina egna budgetar och finansierar de flesta av de arrangemang som finns. Detta visar snarare hur utvecklingen sett ut för oss som arbetat centralt med att försöka skapa möjligheter för utbudet, vilket dock har direkt effekt. Ju starkare vi kunnat satsa, desto fler medverkande har kunnat beredas plats. Nu kommer kanske vissa att säga att kvantitet är inte kvalitet, men i Umeå Kulturnattas fall är faktiskt antalet medverkande ett tämligen bra mått på kvalitet, dvs mängden delaktighet, medskapande och möjlighet att framträda, det som rimmar med våra mål.

Ok var kommer alla ifrån? Ja, vi har inte frångått grundkonceptet med Umeå Kulturnatta, att det är med fokus på Umeå och de lokala utövarna och arrangörerna! Däremot är vi glada för att vi kunnat ha mängder av intressanta samarbetspartners runtom i länet, i närliggande län och kommuner, i landet och även internationellt. Här ser vi var de medverkande i programmet kommer från:
medverkande geografiskt
Ni ser de mörkblå staplarna som är andel lokala utövare. De andra staplarna visar på en intressant tillväxt med start 2010. Anledningen att just 2011 är så fantastiskt hög är för att vi gick ut stenhårt 2010 med ambitionen att försöka förverkliga ett kulturhuvudstadsprojekt (se tidigare nyheter) där just den europeiska dimensionen var en viktig byggsten. Vi började med närområdet (tema Norrland) och hade då en stor förhoppning att kunna få stöd från 2014 för att fortsätta denna resa (ni ser ju vart stapeln borde ha varit om vi fortsatt med tema Hela Landet, Norden och Europa?) men tyvärr föll detta som sagt. Däremot har vi sett att det i alla fall varit positivt att kunna bibehålla de samarbeten som initierats under de år som varit och detta har bidragit att göra Umeå Kulturnatta till mer än en lokal angelägenhet, till skillnad från de flesta andra kulturnätter som man finner runtom.

Vi skulle kunna fortsätta länge med spännande statistik, men vi tänkte ge oss denna gång med att titta på hur det sett ut med könsfördelningen mellan våra två juridiska kön. medverkande konsfordelning
Får vi säga det själva är totalen en fin syn. Kulturnatta är Umeås största medskapande arrangemang genom tiderna och har som ni ser normalt ca 2000 medverkande (ca 2% av Umeåborna deltar alltså, tänk om det vore Stockholm?). En annan intressant faktor är att programmet styrs av arrangörer och utövare själva, dvs inte centralt, till största del (se ovan för jfr) och det kan vara en intressant “temperaturmätare” på hur det står till i kulturlivet i Umeå när det är (väldigt) möjligt för alla och envar att delta på relativt lika villkor. Dock ska i ärlighetens namn också konstateras innan nån ropar för stort hej att såklart finns det intressant statistik bortom totalen och stora skillnader finns att finna när det kommer till genrer. Exempelvis ser vi att även i Umeå precis som i resten av landet är musikakterna ofta män och dansakter ofta kvinnor osv. Men vi försöker också ha ett intersektionellt förhållningssätt och vi ser även till många fler faktorer när vi tittar på deltagande, exempelvis etnicitet, ålder, genrer osv.

Summeringen av alla år är:
Antal händelser totalt: 2 964
Genomsnitt händelser per år (exkl 2005): 308
Minuter kulturupplevelser (jo vi vet, den är rolig): 361 430
Antal medverkande (ej unika): 19 330
Andel akter med “uttalad” minoritetsrepresentation: 6,7%
Andel (juridiska) kvinnor: 49,9%
Antal unika arrangörer: 773
Antal sponsorer: ca 120

TACK FÖR OSS
Med detta vill vi som sagt tacka för den tid som varit och det nöje vi haft att göra de 10 omgångar som Umeå Kulturnatta gått av stapeln sen starten 2005. Vi som arbetat hoppas få återkomma på ett eller annat sätt, beroende på hur nu framtiden kommer te sig.

//Niklas Carlsson
Projektledare 2005-2014.